سامانه صدور آنلاین گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

دریافت گواهی

ثبت نام در سامانه

در صورتی که قبلا در سامانه ثبت نام کرده اید، از این قسمت برای مشاهده گواهی های خود و یا ثبت نام در کارگاه های جدید استفاده نمایید.