سامانه صدور آنلاین گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی

دریافت گواهی

ثبت نام در سامانه

در صورتی که قبلا در سامانه ثبت نام کرده اید، از این قسمت برای مشاهده گواهی های خود و یا ثبت نام در کارگاه های جدید استفاده نمایید.